معرفی دکتر سرکشیک زاده

464

دکتر سید هادی سرکشیک زاده مدرس برنامه های فرصت برابر و کارنامه 20 شبکه آموزش مدرس برنامه با کلاس شبکه شما مولف تخته سیاه و اندیشه فائق مدرس مجموعه آموزش تصویری بیشتر از جمع بندی عضو هیئت علمی برنامه رادیویی صدای کنکور ناظر علمی کتاب آبی دین و زندگی کانون فرهنگی آموزش(قلم چی )