مباحث ویژه 2 - جلسه 2

1,796
ادامه مبحث multi-label classification در Keras مقدمات low level API تنسورفلو (Tensorflow) و آشنایی با گراف، constant، Tensorو session در تنسورفلو
pixel