مباحث ویژه 2 - جلسه 2

990

ادامه مبحث multi-label classification در Keras مقدمات low level API تنسورفلو (Tensorflow) و آشنایی با گراف، constant، Tensorو session در تنسورفلو