تحلیل حمله نظامی آمریکا به ایران توسط شبکه های آمریکایی

731
اینا که مجری هستند و نه نظامی اینجور از ایران حساب میبرند وای به حال نظامیاشون
pixel