ویرجین اولین تلاش برای توریست فضایی

38

شش صد نفر هزینه دویست و پنچاه هرار دلاری برای فضا گردی با هواپیمای ویرجین را پرداخت کرده اند این هواپیما به صورت آزمایشی در ارتفاع هشتاد کیلومتری و سرعتی سه برابر سرعت صوت حرکت می کند