اقرار بیگانگان به پیشرفت ایران در زمینهٔ نبردهای الکترونیک

500

منبع: ۱۳۹۷٫۳٫۲۸، شبکهٔ سوم سیما از تلوبیون

pixel