نرم افزار یادگیری زبان انگلیسی

1,707

فیلم های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در دو ماه توسط مهندس محمدزرین فوق لیسانس مهندسی نرم افزار تدریس شده و در این دوره آموزشی به بهترین شیوه مهندس زرین توسط نرم افزار سخنگو مکالمه زبان را به شما آموزش می دهد. برای دریافت نرم افزار و سایر فیلم های آموزشی به سایت www.zarinyar.com مراجعه کنید.