نرم افزار محاسبه و انتخاب سیستم های تهویه

2,598

طراحی و ساخت انواع هواکش، جت فن و سانتزیفیوژ بر اساس نقشه ها و نرم افزار رایگان سودکا QuickFan www.airpack.co