جلسه 7: آموزش عملی خوشه بندی دیتاست حملات در رپیدماینر

406

با این وجود در این جلسه آموزشی بصورت فراگیر خواهید آموخت که نحوه خوشه بندی داده های حملات در یک سیستم مثل سیستم ناسا به چه صورت خواهد بود. بعبارت دیگر فرآیند خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های K-Means و X-Means و K-Medio ds و DBSCAN را با هم خواهید آموخت.جهت مشاهده جزئیات بیشتر لینک http://yon.ir/sRvra را نوار آدرس کپی کرده و اینتر را بزنید.