"اوردوز" 27 | شخصیت خودشیفته یا نارسیستیک

3,478

شخصیت خودشیفته دررواشناسی تقسیم بندی های خاصی دارد.بعضی به خاطر توجهات بیش از حد والدین دچار این مشکل میشودودر بعضی دراثر تحقیر توسط والدین اتفاق میفته...که در بین افراد نمی تواند عدم داشتن هایش را بروز دهد پس درگیر فاصله با خود حقیقی اش می شود...