سبقت کیمی رایکونن از جنسن باتن در گرندپری آلمان 2006

91
فرمول یک ایران - سبقت کیمی رایکونن از جنسن باتن در گرندپری آلمان 2006
pixel