آشنایی با چیدمان قرار گیری لوله ها روی پایپ رک و معرفی گاید و استاپ

83
آشنایی با چیدمان قرار گیری لوله ها روی پایپ رک و معرفی گاید و استاپ ، مدرس استاد آشوری مجتمع فنی فلات قاره https://falatghareh.ir/
pixel