اشتباه اصلی که باعث آسیب اتومبیل میشود

73
اشتباه اصلی که باعث آسیب اتومبیل میشود اگر نمی دانید باید بگوییم که ترمز دستی اهرمی است سمت راستتان دراگر خوشتان امد لایک کنید و کانال اد کنید سپاسگزارم تک تک نظر هایتان ماشین. وقتی روی یک سطح شیب دار یا حتی صاف پارک می کنید، اگر از ترمز دستی استفاده نکنید همه فشار به گیربکس منتقل می شود. بااستفاده از ترمز دستی، چرخها را قفل می کنید و فشار را از روی گیربکس
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.6 هزار دنبال کننده
pixel