بررسی آسیب پذیری XSS

501

بررسی تفاوت نوع های مختلف آسیب پذیری XSS که شامل Store , Reflect , Dom-base می باشد و چگونگی بوجود آمدن آین نوع آسیب پذیری و چگونگی رفع آن ها مورد بررسی قرار گرفته شده است

۱ سال پیش
# XSS
مبینا

مبینا

1 سال پیش
به نظرم قدرت بیان و تسلط شما در ارائه مطالب عالی بود
سید حجت حسینی
سید حجت حسینی ممنونم از نظر لطف شما و توجه شما به ویدئو