سی سال،سی موسیقی، یک جایزه؛ 1368

14,274
مسابقه ای که وعده اش را داده بودیم به روز موعد رسید، در سی سال سی موسیقی و یک جایزه، با بررسی تِرَک های فراگیر بعد از انقلاب در سی برنامه و به تفکیک هر سال آن را به نظر سنجی می گذاریم، شما موزیک برتر هر سال را انتخاب می کنید، هر ده سال، موزیک های برتر دهه را کنار هم می گذاریم و دوباره از شما مشارکت می خواهیم، این بار موزیک دهه را انتخاب می کنید، موزیک های برتر دهه ها در کنار هم دوباره به نظر سنجی گذاشته می شوند و برترین موزیک بعد از انقلاب به انتخاب شما معرفی می شود
pixel