بخشی از مصاحبه اندرو‌ نیومن با فطرس‌مدیا

204

بخشی از مصاحبه اندرو‌ نیومن با فطرس‌مدیا استاد مطالعات اسلامی دانشگاه ادینبرو بخشی از مصاحبه ایشان در مستند "حوزه علمیه شیعه"

فطرس مدیا
فطرس مدیا 407 دنبال کننده