تحریریه اقتصاد شبکه ایران کالا 15

109

پانزدهمین قسمت تحریریه اقتصاد با موضوعات داغ قطعه سازان و دیگر مسائل اقتصادی روز