هر نوع راهبری از راهبری شخصی شروع می شود

472

در همایش برزرگ یکم تیر 1397 دکتر علی صاحبی را راهبری شخصی با الگوی علمی و فعالیت های عملی بیاموزید اطلاعات بیشتر www.choicetheory.ir