مستند نردبان فریب

564

این برنامه به مسئله سند توسعه و اقلیم پاریس پرداخته و جنبه های مختلف آن را مورد بررسی قرار می دهد.

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده