اولین جلسه بررسی و نقد الاهیات دکتر عبدالکریم سروش-ارائه دکتر ابوالقاسم فنایی

922

اولین جلسه بررسی و نقد الاهیات دکتر عبدالکریم سروش با ارائه دکتر ابوالقاسم فنایی (عضو هیات علمی دانشکده فلسفه دانشگاه مفید) ناقدین: دکتر میرسعید موسوی کریمی (عضو هیات علمی دانشکده فلسفه دانشگاه مفید) و دکتر وحید سهرابی فر (عضو هیات علمی دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب- دانشگاه مفید - دوشنبه 2 اردیبهشت 98