ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست

184

جایگاه استان اصفهان در داشتن میزهای توسعه صادرات در بخش محصولات کشاورزی در کشور کجاست؟