تحقیر عربستان در قدس

289

مواجهه اعتراضی فلسطینیان سرزمین اشغالی با یکی از اعضای هیئت پنج نفره خبرنگاران عرب که اهل عربستان بود.