مصاحبه با دکتر مسعود ربانی

767
مصاحبه با دکتر مسعود ربانی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران دبیر محور تکنیک ها و روش های عارضه یابی سازمانی در چهاردهمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
pixel