افزایش شرکای اجتماعی سازمانها از منظر مدیریت وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان

54

گزارش ویدئویی از موارد مطرح شده از سوی جواد طلسچی یکتا (مدیریت وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان) در اولین نشست تخصصی تاب آوری ویژه کارشناسان مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در خصوص روزنه های افزایش شرکای اجتماعی دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی. این گردهمایی در مورخ هفتم بهمن ماه سال 97، با حضور دکتر رضا جعفری (مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور)، دکتر مسعودی فرید (معاونت امور اجتماعی بهزیستی کشور) و کلیه کارشناسان مسئول دفاتر امور آسیب دیدگان اجتماعی استانهای کشور