دومین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری ایران ساخت(تیزر فراخوان)

219

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)