کتاب مانگا و اهورا، قسمت 1

641

در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

ahoraGR124

ahoraGR124

4 ماه پیش
من اسمم اهوراست بهم بر خورد اشغال کسافت برو بمیر کسافت بیشعور