نقد تیتراژ برنامه صفحه آخر از رادیو آمریكا پیرامون بهائیت

772

نكته اول : در امی نبودن بهاء الله نكته دوم : اغلاط ادبی نكته سوم : جناب بهاء الله مظنون اول ترور ناصر الدین شاه

۶ سال پیش
#