ام جی 6 جدید + گشتاور ٦٢٢ نیوتن

111
ام جی
ام جی 11 دنبال کننده