گزارش تصویری از قنات های کلاته های روستای خانیک گناباد-بهار 1398

226
قنات های کلاته های روستای خانیک گناباد
pixel