حمله شجاعانه یک دانشجو به مواضع سیاسی حسن عباسی!

1,596

نقد بجای یک دانشجو دلاور، از حسن عباسی در دانشگاه تبریز....!

پاسدار

پاسدار

2 سال پیش
چرا کاملشو نذاشتی میترسی جواب دکتر رو بشنوی؟داعش بزازندته!!!ابله غربزده
مجلع اینترنتی سرزمین من

مجلع اینترنتی سرزمین من

2 سال پیش
نقد بجا؟ ببینم اونموقع داعش میومد نیرفتین جنگ. جهاد نکاح برازندتونه
cbhdcbjj

cbhdcbjj

2 سال پیش
هههه جواب عباسی هم بزارید که خوردش جووونرو