دوره تخصصی تعمیرات گیربکس های اتوماتیک الکترونیکی و CVT

392

در این دوره کار آموز عیب یابی تعمیرات و کلیه تستهای گیربکس های اتوماتیک و CVT را آموزش می بیند همچنین سیستم برقی و نقشه خوانی گیربکس های اتوماتیک از مباحث اصلی این دوره است این دوره دارای مدرک بین المللیILOاز سازمان فنی و حرفه ای می باشد