تجزیه و تحلیل کسب و کار

58

تجزیه و تحلیل کسب و کار، داده ها را به بینش عملی تبدیل میکند که به سازمان شما اجازه میدهد تا تصمیمات دقیق تر و آگاهانه تری را در زمان مناسب و در مکان مناسب اتخاذ نمایند. در حقیقت میتوان گفت که تجزیه و تحلیل کسب و کار ابتدا با به کارگیری متدهای خاصی به گردآوری اطلاعات و تشخیص ضعفهای یک کسب و کار می پردازد و سپس راه حل هایی را متناسب با آن کسب و کار ارائه میدهد.

گروه کلید
گروه کلید 15 دنبال کننده