موشن گرافیک نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

179

پنجمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری و نشست بین المللی شبکه سازی نوآوری-برگزار كننده: پارك فناوری پردیس- ۲ الی ۵ خرداد 95- محل نمایشگاه های بین المللی تهران