دکتر خدیجه بوزرجمهری؛ عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی

13
زاویه دکتر خدیجه بوزرجمهری؛ عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی در گفتگو با خبرنگار زاویه: ️ مهاجرت بی رویه باعث انحطاط روستاها و فشار بر منابع محدود شهری میگردد. ️ استفاده بهینه تر از امکانات روستا و ایجاد تنوع شغلی برای روستاییان می تواند منجر به مهاجرت معکوس گردد. ️ صنعت گردشگری و جذب توریست پتانسیل کمتر دست خورده در روستاها است. ️ اختصاص بودجه بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر برای توانمندسازی جامعه روستایی می تواند موج مهاجرت از روستا ها به شهرها را کاهش دهد. روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد @fumpr Instagram: ferdowsi.um
pixel