چرا هنوز عشق نمی كنم با ایمانم؟

509

شما كه گفتید من مومن بشوم لذت می برم...چرا من از زندگی ام لذت نمی برم؟ چرا با ایمانم عشق نمی كنم؟...

AY7
AY7 3 دنبال کننده