در پاسخگویی به سوالات کنکور آزمایشی باید نهایت هوشمندی را به خرج دهید

2,609

پر کردن بی مهابای پاسخبرگ کار اشتباهی است؛ سعی کنید کمترین تعداد غلط را داشته باشید