خلاقیت همگانی

95

خلاقیت همگانی مفهومی جدید در حوزه داده باز است که این ویدئو آن را تشریح می کند.