درب سرکاری در کلیسای جامع گرانادا!

291

ورودی کلیسای جامع گرانادا دو درب دارد. درب سمت چپ برای ورود و خروج است و درب سمت راست پشتش دیوار است! و راه به جایی ندارد!!