سریال مسافری از هند

434
بازخوانی خاطرات خوش سفر به هندوستان جهت ارتقاء مدرک مربیگری بین المللی از یک ستاره به دوستاره به همراه دو تن از دوستان عزیزم آقایان کوروش ملائی سفید دشتی و شهیار روشن رفتن ما با هزینه حدود 8 میلیون تومان ( در سبتامبر 2017) من را به یاد شعر معروف : هرکسی طاووس خواهد جور هندوستان کشد.. انداخت
pixel