هفته جهانی هلال احمر و صلیب سرخ گرامی باد.

17,285

هفته جهانی هلال احمر و صلیب سرخ در سال 1397 و با شعار "همه جا برای همه" "EveryWhere for EveryOne"