کتاب مانگا و اهورا، قسمت 13

222

در قسمت سیزدهم؛ در زبانهای دیگر به « ماه » چه میگویند. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان. واژه ها چه میگویند؟.