مصاحبه زومیت با اشکان قویدل، معاونت فنی شرکت نوژن در الکامپ 98

466