یكولون های ام الخدر های || نعی || غربة زینب || السید مهدی الغریفی

1,089
السید مهدی الغریفی
السید مهدی الغریفی 17 دنبال‌ کننده
1,089 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

اجیتك یخویه مشدوهة الرای || و من الرعب تتراجف اعضای || اجیت و علیه اعدای تومای || یكولون های ام الخدر های || های اخت الذبیح الما شرب مای || شتكول یا بن امی و یرجوای || یكللها یزینب سوی افیای || و لو ما كدرتی الطلبتی های || جیبی لی یخویه شربة المای || اجیبنلك یخویه شربة المای || ابشرط تشرب یخویه اتكوم ویای. #نعی #الحسین_یبقى