صندلی کشاورزی، باید جایگاه افراد متخصص و شاخص این رشته مرتبط با آن باشد.

131

حوزه کشاورزی سه صندلی دارد و این صندلی ها باید جایگاه افراد متخصص باشد نه مکانی برای داد و ستد و مطالبه گری برای به دست آوردن جایگاه ها...