رفع ارور یا خطای E21 در لباسشویی بوش

197

یکی از متداولترین ارور یا خطاهای ماشین لباسشویی بوش ارور E21 میباشد که شما فقط یکی از راه حل های رفع خطا را در این ویدئو میبینید. پیشنهاد میگردد باری رفع خطا و مشکلات حتما شخصی فنی و وارد به این کار کمک بخواهید.