توضیحات مدیرعامل اتاکو در مورد دو دروغی که در راستای تخریب HAC مطرح گردید

233
با معرفی محصول HAC اتاکو به مشتریان و سیطره این محصول بی رقیب بر کل بازار ، برخی افراد که احساس خطر نمودند در جهت تخریب آن، با استفاده از ترفند عمروعاص گونه تقطیع اظهارات مدیرعامل شرکت اتاکو ، شبهات کذب و تخریبی مطرح نمودند که در این فیلم به آنها پاسخ داده شد .
pixel