قرآن «هو» مطلق است

282

قرآن «هو» مطلق است و سایر وحیها «هو» مطلق نیستند. سایر وحیها محدودند، محدود به زمانها، انسانها و مکلّفین خاصّاند، در زمان خاصّ، ولیکن «هو» قرآن «هو» مطلق ربّانی است در بُعد امکان نزول که بُعد از آن امکان ندارد نازل بشود.