اعترافات یک داعشی که به بیش از 200 نفر تجاوز کرده!

716

اعترافات یک داعشی که بیش از 900 نفر را کشته و به بیش از 200 نفر هم تجاوز کرده است!! ترجمه اختصاصی کانال نقد وهابیت