انتقادات صریح احمد سعیدی فعال اصولگرای جیرفت نسبت به خود احساس تکلیف کرده ها

153

انتقادات صریح حاج احمد سعیدی؛ از بزرگان اصولگرای جیرفت نسبت به خود احساس تکلیف کرده ها در این جریان سیاسی