ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

کسوف (خورشید گرفتگی)

20
در این ویدئو توضیحات مفیدی در مورد کسوف به زبان دانش آموزان ابتدایی ارائه می گردد.
pixel