مسابقه قوی ترین مردان جهان3

111
در این قسمت از قوی ترین مردان جهان ، شاهد مرحله وزنه مرگ و کشیدن یک هواپیمای 40 تنی هستیم! که هر دو جزو مراحل نفس گیر هستند! باید ببینیم این مردان قوی می توانند این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارند یا نه!
pixel